Big Shield Gardna

ระดับ UR
ธาตุ EARTH
ประเภท Warrior
จำนวนดาว 4
โจมตี 100
ป้องกัน 2600
หาได้จาก ร้านแลกการ์ด (ถูกเอาออกแล้ว)
จัดกลุ่มเอฟเฟค 1. ยกเลิกผลของเวทมนตร์
2. เปลี่ยนแปลงสถาะนะต่อสู้

คำอธิบายทั้งหมด

During either player's turn, when this face-down card (and no other cards) is targeted by a Spell Card: Change this card to face-up Defense Position, and if you do, negate the Spell Card's activation. If this card is attacked, change it to Attack Position at the end of the Damage Step.

แปลการ์ด

- ในแต่ล่ะเทรินของผู้เล่น เมื่อการ์ดใบนี้ที่หมอบอยู่ตกเป็นเป้าหมายของการ์ดเวทมนต์ จะทำการหงายการ์ดใบนี้ในสภาพป้องกันและจะยกเลิกผลของการ์ดเวทมนตร์นั้น
- ถ้าการ์ดนี้ถูกโจมตีจะเปลี่ยนสถานะตัวเองเป็นตั้งโจมตี