Falchion?

ระดับ N
ธาตุ LIGHT
ประเภท Machine
จำนวนดาว 4
โจมตี 1200
ป้องกัน 800
หาได้จาก แพค 5 Valkyrie's Rage
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

If this card destroys an opponent's monster by battle: Activate 1 of these effects.- Send 1 LIGHT Machine-Type monster with 1200 or less ATK from your Deck to your Graveyard.- Target 1 LIGHT Machine-Type monster with 1200 or less ATK in your Graveyard; Special Summon that target.

แปลการ์ด

เมื่อการ์ดนี้ทำลายมอนเตอร์ฝั่งตรงข้ามด้วยการต่อสู้ได้ เลือกใช้งาน 1 เอฟเฟค - ส่งมอนตอร์เครื่องจักรธาตุแสง 1 ใบที่พลังโจมตี 1200 หรือน้อยกว่าจากในกองของเราลงสุสาน - เลือกมอนเตอร์เครื่องจักรธาตุแสง 1 ใบที่พลังโจมตี 1200 หรือน้อยกว่าจากในสุสาน จากนั้นเรียกออกมาแบบพิเศษ