Lifeforce Harmonizer

ระดับ R
ธาตุ WIND
ประเภท Psychic
จำนวนดาว 2
โจมตี 800
ป้องกัน 400
หาได้จาก ร้านแลกการ์ด
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When your opponent activates a card's effect that inflicts damage, you can discard this card to negate its activation and destroy it.

แปลการ์ด

เมื่อฝั่งตรงข้ามใช้งานเอฟเฟคของการ์ดที่สร้างความเสียหายต่อไลท์พ้อย เราสามารถทิ้งการ์ดนี้เพื่อยกเลิกการใช้งานการ์ดนั้นและทำลายทิ้ง