Hammer Shark

ระดับ SR
ธาตุ WATER
ประเภท Fish
จำนวนดาว 4
โจมตี 1700
ป้องกัน 1500
หาได้จาก ร้านแลกการ์ด
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

Once per turn: You can reduce the Level of this card by 1, and if you do, Special Summon 1 Level 3 or lower WATER monster from your hand.

แปลการ์ด

เทรินล่ะครั้ง เราสามารถลดจำนวนดาวของการ์ดนี้ลงครั้งล่ะ 1 ได้ และเมื่อทำได้ จะสามารถเรียกมอนเตอร์ธาตุน้ำ 3 ดาวหรือน้อยกว่าแบบพิเศษได้ 1 ใบจากในมือ