Wattsychic Fighter

ระดับ R
ธาตุ LIGHT
ประเภท Psychic
จำนวนดาว 3
โจมตี 1500
ป้องกัน 300
หาได้จาก แพคที่ 9 Crimson Kingdom
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 card in your opponent's Graveyard; place it on either the top or bottom of their Deck. You can only use this effect of "Wattsychic Fighter" once per turn.

แปลการ์ด

- เมื่อการ์ดนี้ถูกเรียกแบบปกติหรือแบบพิเศษ เราสามารถเลือกการ์ดในสุสานฝั่งตรงข้าม 1 ใบ จากนั้นเลือกวางไว้บนสุดหรือล่างสุดของกองการ์ด
- เราสามารถใช้เอฟเฟคของ "Wattsychic Fighter" เทรินล่ะครั้ง