Beautunaful Princess

ระดับ SR
ธาตุ WATER
ประเภท Fish
จำนวนดาว 1
โจมตี 0
ป้องกัน 0
หาได้จาก อัพเลเวล Mako (38)
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When this card is Normal or Special Summoned: You can banish this card; Special Summon 1 Level 4 or lower Fish-Type monster from your Deck, except "Beautunaful Princess". You can only use this effect of "Beautunaful Princess" once per turn.

แปลการ์ด

- เมื่อการ์ดนี้ถูกเรียกแบบปกติหรือแบบพิเศษ เราสามารถนำการ์ดนี้ออกจากเกม จะเรียกแบบพิเศษมอนเตอร์ปลา 4 ดาวหรือต่ำกว่าจากในกองได้ 1 ใบ ยกเว้น "Beautunaful Princess"
- เราสามารถใช้เอฟเฟคของ "Beautunaful Princess" ได้เทรินล่ะครั้ง