Archfiend Empress

ระดับ SR
ธาตุ DARK
ประเภท Fiend
จำนวนดาว 8
โจมตี 2900
ป้องกัน 2100
หาได้จาก สุ่มดรอป บาคุระ Lv. 30+ (Destiny Board)
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

If (exactly) 1 face-up DARK Fiend-Type monster on the field, except this card, would be destroyed, you can remove from play 1 DARK Fiend-Type monster from your Graveyard, instead. When this card is destroyed and sent from the field to the Graveyard, you can select 1 Level 6 or higher DARK Fiend-Type monster in your Graveyard, except "Archfiend Empress", and Special Summon it.

แปลการ์ด

- ถ้ามอนเตอร์ปีศาจธาตุมืดที่หงายหน้า 1 ใบในสนาม ยกเว้นการ์ดนี้ จะถูกทำลาย เราสามารถนำมอนเตอร์ปีศาจธาตุมืด 1 ใบในสุสานออกจากเกมแทนได้
- เมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายและถูกส่งจากสนามลงสุสาน เราสามารถเลือกมอนเตอร์ปีศาจธาตุมืด 6 ดาวหรือมากกว่า 1ใบในสุสาน ยกเว้น "Archfiend Empress" และเรียกมันออกมาแบบพิเศษ