Naturia Hydrangea

ระดับ N
ธาตุ EARTH
ประเภท Plant
จำนวนดาว 5
โจมตี 1900
ป้องกัน 2000
หาได้จาก แพคที่ 10 Dawn of Destiny
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

If the effect of a "Naturia" monster you control was activated during this turn, you can Special Summon this card from your hand.

แปลการ์ด

ถ้ามีการใช้งานเอฟเฟคของมอนเตอร์ "Naturia" ที่เราควบคุมในเทรินนี้ เราสามารถเรียกแบบพิเศษการ์ดนี้จากในมือ