Black Luster Soldier - Sacred Soldier

ระดับ UR
ธาตุ LIGHT
ประเภท Warrior
จำนวนดาว 8
โจมตี 3000
ป้องกัน 2500
หาได้จาก ร้านแลกการ์ด
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 of your banished LIGHT or DARK monsters and 1 card your opponent controls; return that banished card to the Graveyard, and if you do, banish that card your opponent controls. You can only use this effect of "Black Luster Soldier - Sacred Soldier" once per turn. When this card destroys an opponent's monster by battle: You can target 1 Level 7 or lower Warrior-Type monster in your Graveyard; add it to your hand.

แปลการ์ด

- เมื่อการ์ดนี้ถูกเรียกแบบปกติหรือแบบพิเศษ เราสามารถเลือกมอนเตอร์ธาตุแสงหรือมืดของเราที่ถูกนำออกจากเกม 1 ใบและมอนเตอร์ที่ฝั่งตรงข้ามควบคุมอยู่ 1 ใบ จะทำการนำมอนเตอร์ที่ถูกนำออกจากเกมนั้นลงสุสาน และถ้าทำได้ นำมอนเตอร์ของฝั่งตรงข้ามที่เลือกออกจากเกม
- เราสามารถใช้เอฟเฟคของ "Black Luster Soldier - Sacred Soldier" ได้เทรินล่ะครั้ง
- เมื่อการ์ดนี้ทำลายมอนเตอร์ของฝั่งตรงข้ามโดยการต่อสู้ เราสามารถเลือกมอนเตอร์นักรบ 7 ดาวหรือน้อยกว่าจากในสุสาน 1 ใบแล้วนำกลับขึ้นมือ