Serene Psychic Witch

ระดับ SR
ธาตุ EARTH
ประเภท Psychic
จำนวนดาว 3
โจมตี 1400
ป้องกัน 1200
หาได้จาก

ไม่มีข้อมูล

จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When this card on the field is destroyed and sent to the Graveyard: You can banish 1 Psychic-Type monster with 2000 or less ATK from your Deck. During the next Standby Phase, if this card stays in the Graveyard: Special Summon the monster banished by this card's effect.

แปลการ์ด

- เมื่อการ์ดนี้ในสนามถูกทำลายและส่งลงสุสาน เราสามารถนำมอนเตอร์เผ่า Psychic ที่มีพลังโจมตี 2000 หรือน้อยกว่าจากในกองออกจากเกมได้ 1 ใบ
- ใน Standby Phase ถัดไป ถ้าการ์ดนี้ยังอยู่ในสุสาน จะเรียกแบบพิเศษมอนเตอร์ที่ถูกนำออกจากเกมด้วยผลของเอฟเฟคการ์ดนี้