Botanical Girl

ระดับ SR
ธาตุ WATER
ประเภท Plant
จำนวนดาว 3
โจมตี 1300
ป้องกัน 1100
หาได้จาก ร้านแลกการ์ด
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When this card is sent from the field to the Graveyard, you can add 1 Plant-Type monster with 1000 or less DEF from your Deck to your hand.

แปลการ์ด

เมื่อการ์ดนี้ถูกส่งจากสนามลงสุสาน เราสามารถนำมอนเตอร์เผ่าพืชที่พลังป้องกัน 1000 หรือน้อยกว่าจากในกองมาไว้ในมือได้ 1 ใบ