Samurai Skull

ระดับ R
ธาตุ DARK
ประเภท Zombie
จำนวนดาว 4
โจมตี 1700
ป้องกัน 0
หาได้จาก แพค 13 Generation Next
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When this card is Normal Summoned: You can send 1 Zombie monster from your Deck to the GY. If this face-up card in its owner's control leaves the field because of an opponent's card effect: You can Special Summon 1 Level 4 or lower Zombie monster from your Deck, except "Samurai Skull".

แปลการ์ด

- เมื่อการ์ดนี้ถูกเรียกแบบปกติ เราสามารถส่งมอนเตอร์เผ่าซอมบี้จากในกองลงสุสานได้ 1 ใบ
- ถ้าการ์ดนี้ที่หงายหน้าอยู่ในการควบคุมของเจ้าของการ์ด ออกจากสนามเพราะเอฟเฟคการ์ดของฝั่งตรงข้าม เราสามารถเรียกแบบพิเศษมอนเตอร์เผ่าซอมบี้ 4 ดาวหรือน้อยกว่า 1 ใบจากในกองได้ ยกเว้น "Samurai Skull"