Chemicritter Hydron Hawk

ระดับ R
ธาตุ WATER
ประเภท Winged Beast
จำนวนดาว 2
โจมตี 1400
ป้องกัน 700
หาได้จาก อัพเลเวล Bastion Misawa (16,23)
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

This card is treated as a Normal Monster while face-up on the field or in the Graveyard. While this card is a Normal Monster on the field, you can Normal Summon it to have it become an Effect Monster with this effect. ● You can discard 1 card, then target 1 Gemini monster in your Graveyard; Special Summon it in Defense Position. You can only use this effect of "Chemicritter Hydron Hawk" once per turn.

แปลการ์ด

- การ์ดนี้จะเป็นเหมือนมอนเตอร์ธรรมดาขณะหงายหน้าอยู่ในสนามหรือในสุสาน
- ขณะที่การ์ดนี้เป็นมอนเตอร์ธรรมดาในสนาม เราสามารถกดเรียกที่การ์ดนี้อีกครั้ง (Normal Summon) มันจะกลายเป็นมอนเตอร์เอฟเฟค และมีเอฟเฟคตามนี้
● เราสามารถทิ้งการ์ด 1 ใบ จากนั้นเลือกมอนเตอร์ Gemini 1 ใบจากในสุสานเรา จะเรียกแบบพิเศษมาตั้งป้องกัน เราสามารถใช้งานเอฟเฟคของ "Chemicritter Hydron Hawk" ได้เทรินล่ะครั้ง