Zombie Master

ระดับ none
ธาตุ DARK
ประเภท Zombie
จำนวนดาว 4
โจมตี 1800
ป้องกัน 0
หาได้จาก

ไม่มีข้อมูล

จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

Once per turn: You can send 1 monster from your hand to the Graveyard, then target 1 Level 4 or lower Zombie-Type monster in either player's Graveyard; Special Summon that target. This card must be face-up on the field to activate and to resolve this effect.

แปลการ์ด

- เทรินล่ะครั้ง เราสามารถส่งการ์ดในมือเรา 1 ใบลงสุสาน จากนั้นเลือกการ์ดมอนเตอร์เผ่าซอมบี้ 4 ดาวหรือน้อยกว่าจากในสุสานของผู้เล่นไหนก็ได้ 1 ใบ จะเรียกแบบพิเศษการ์ดนั้น
- การ์ดนี้จะต้องหงายหน้าอยู่ในสนามเพื่อใช้งานเอฟเฟคและให้เอฟเฟคแสดงผลได้