Dark Desertapir

ระดับ R
ธาตุ EARTH
ประเภท Beast
จำนวนดาว 2
โจมตี 1100
ป้องกัน 300
หาได้จาก ร้านแลกการ์ด
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When this card is removed from play, you can select 1 Level 4 or lower Beast-Type monster in your Graveyard and Special Summon it.

แปลการ์ด

เมื่อการ์ดนี้ถูกนำออกจากเกม เราสามารถเลือกมอนเตอร์เผ่าสัตว์ป่า 4 ดาวหรือน้อยกว่า 1 ใบในสุสานของเราและเรียกแบบพิเศษมันออกมา