Destiny HERO - Dunker

ระดับ none
ธาตุ DARK
ประเภท Warrior
จำนวนดาว 4
โจมตี 1200
ป้องกัน 1700
หาได้จาก

ไม่มีข้อมูล

จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

You can send 1 "Destiny HERO" card from your hand to the Graveyard; inflict 500 damage to your opponent.

แปลการ์ด

เราสามารถส่งการ์ดที่มีคำว่า "Destiny HERO" จากในมือลงสุสาน 1 ใบ จะสร้างความเสียหายแก่ฝั่งตรงข้าม 500