Jinzo

ระดับ none
ธาตุ DARK
ประเภท Machine
จำนวนดาว 6
โจมตี 2400
ป้องกัน 1500
หาได้จาก

ไม่มีข้อมูล

จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

Trap Cards, and their effects on the field, cannot be activated. Negate all Trap effects on the field.

แปลการ์ด

การ์ดกับดักและเอฟเฟคของการ์ดกับดักในสนามจะไม่สามารถใช้งานได้ และยกเลิกผลของการ์ดกับดักในสนามทั้งหมด