Sirenorca

ระดับ UR
ธาตุ WATER
ประเภท Winged Beast
จำนวนดาว 5
โจมตี 2200
ป้องกัน 1000
หาได้จาก กิจกรรม D.D. Tower Water
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

If you control both Fish and Winged Beast-Type monsters, you can Special Summon this card (from your hand). When you do: You can declare a Level from 3 to 5; the Levels of all monsters you currently control become the declared Level. If you activate this effect, monsters you control cannot activate their effects for the rest of this turn, except WATER monsters.

แปลการ์ด

- ถ้าเราควบคุมมอนเตอร์เผ่าปลาและสัตว์ปีก เราสามารถเรียกการ์ดนี้แบบพิเศษได้ (จากในมือ)
- เมื่อเรียกแบบพิเศษเราสามารถประกาศจำนวนดาวได้จาก 3 ถึง 5 จะทำให้มอนเตอร์ทั้งหมดที่เราควบคุมตอนนั้นจะมีดาวกลายเป็นตามที่ประกาศไว้
- ถ้าเราใช้งานเอฟเฟคนี้ มอนเตอร์ที่เราควบคุมจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟคได้ตลอดในเทรินนี้ ยกเว้นว่าเป็นมอนเตอร์ธาตุน้ำ