Snoww, Unlight of Dark World

ระดับ UR
ธาตุ DARK
ประเภท Fiend
จำนวนดาว 4
โจมตี 1700
ป้องกัน 0
หาได้จาก แพค 17 Primal Burst
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

If this card is discarded to the Graveyard by a card effect: If it was discarded from your hand to your Graveyard by an opponent's card effect, you can target 1 monster in your opponent's Graveyard; add 1 "Dark World" card from your Deck to your hand, then Special Summon that target (if any) in face-up Defense Position.

แปลการ์ด

- ถ้าการ์ดนี้ถูกทิ้งจากในมือลงสุสานโดยเอฟเฟคการ์ด จะสามารถนำการ์ดที่มีชื่อ "Dark World" จากในกองมาไว้ในมือได้ 1 ใบ
- ถ้าการ์ดนี้ถูกทิ้งจากในมือลงสุสานด้วยเอฟเฟคการ์ดของฝั่งตรงข้าม จะสามารถนำการ์ดที่มีชื่อ "Dark World" จากในกองมาไว้ในมือได้ 1 ใบแล้วยังสามารถเลือกมอนเตอร์ในสุสานฝั่งตรงข้าม 1 ใบ จากนั้นเรียกแบบพิเศษมันออกมาฝั่งเราแบบหงายหน้าตั้งป้องกัน