Scarr, Scout of Dark World

ระดับ R
ธาตุ DARK
ประเภท Fiend
จำนวนดาว 2
โจมตี 500
ป้องกัน 500
หาได้จาก แพค 17 Primal Burst
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: Add 1 Level 4 or lower "Dark World" monster from your Deck to your hand.

แปลการ์ด

เมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และส่งลงสุสาน จะนำมอนเตอร์ที่มีชื่อ "Dark World" 4 ดาวหรือน้อยกว่าจากในกองมาไว้ในมือได้ 1 ใบ