Cyber Dragon Drei

ระดับ none
ธาตุ LIGHT
ประเภท Machine
จำนวนดาว 4
โจมตี 1800
ป้องกัน 800
หาได้จาก

ไม่มีข้อมูล

จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When this card is Normal Summoned: You can make all "Cyber Dragon" you currently control become Level 5. You cannot Special Summon any monsters during the turn you activate this effect, except Machine monsters. If this card is banished: You can target 1 "Cyber Dragon" you control; it cannot be destroyed by battle or card effects this turn. This card's name becomes "Cyber Dragon" while on the field or in the GY.

แปลการ์ด

- เมื่อการ์ดนี้ถูกเรียกแบบปกติ เราสามารถทำให้ "Cyber Dragon" ที่เราควบคุมอยู่กลายเป็น 5 ดาว
- เราไม่สามารถเรียกแบบพิเศษมอนเตอร์ใบอื่นได้ในเทรินที่ใช้งานเอฟเฟคนี้ ยกเว้นเรียกมอนเตอร์เผ่าเครื่องจักร
- ถ้าการ์ดนี้ถูกนำออกจากเกม เราสามารถเลือก "Cyber Dragon" ที่เราควบคุม 1 ใบ มันจะไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟคการ์ดในเทรินนี้
- การ์ดนี้จะมีชื่อกลายเป็น "Cyber Dragon" เมื่ออยู่ในสนามหรือในสุสานเรา