Bujin Yamato

ระดับ SR
ธาตุ LIGHT
ประเภท Beast-Warrior
จำนวนดาว 4
โจมตี 1800
ป้องกัน 200
หาได้จาก แพค 18 Resonance of Contrast
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

Once per turn, during your End Phase: You can add 1 "Bujin" monster from your Deck to your hand, then send 1 card from your hand to the Graveyard. You can only control 1 "Bujin Yamato".

แปลการ์ด

- เทรินล่ะครั้ง ในตอนจะจบเทริน เราสามารถนำมอนเตอร์ที่มีชื่อ "Bujin" จากในกองมาไว้ในมือได้ 1 ใบ จากนั้นส่งการ์ดในมือเราลงสุสาน 1 ใบ
- เราสามารถควบคุม "Bujin Yamato" ได้ 1 ใบเท่านั้น