Bujin Arasuda

ระดับ R
ธาตุ LIGHT
ประเภท Beast-Warrior
จำนวนดาว 4
โจมตี 1600
ป้องกัน 1900
หาได้จาก แพค 18 Resonance of Contrast
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

If a "Bujin" monster in your Graveyard or face-up on your side of the field is banished (except during the Damage Step): You can Special Summon this card from your hand in face-up Defense Position. Once per turn, during the End Phase, if a "Bujin" card was added from your Deck to your hand this turn, except by drawing it, while you controlled this face-up card: You can draw 1 card, then discard 1 card. You can only control 1 "Bujin Arasuda".

แปลการ์ด

- ถ้ามอนเตอร์ที่มีชื่อ "Bujin" ในสุสานเราหรือที่หงายหน้าในสนามถูกนำออกจากเกม (ยกเว้นในช่วง Damage Step) เราสามารถเรียกแบบพิเศษการ์ดนี้จากในมือมาหงายหน้าตั้งป้องกัน
- เทรินล่ะครั้ง ในตอนจบเทริน ถ้าการ์ดที่มีชื่อ "Bujin" เคยถูกนำจากในกองมาไว้ในมือในเทรินนี้ ยกเว้นจากการจั่วปกติ ขณะที่เราควบคุมการ์ดนี้อยู่ เราสามารถจั่วการ์ด 1 ใบ จากนั้นทิ้งการ์ด 1 ใบ
- เราสามารถควบคุม "Bujin Arasuda" ได้ 1 ใบเท่านั้น