Archfiend Cavalry

ระดับ SR
ธาตุ DARK
ประเภท Fiend
จำนวนดาว 4
โจมตี 1900
ป้องกัน 0
หาได้จาก แพค 19 Abyss Encounters
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

If this card on the field is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: You can target 1 "Archfiend" monster in your Graveyard, except "Archfiend Cavalry"; Special Summon that target. It cannot attack this turn.

แปลการ์ด

ถ้าการ์ดนี้ในสนามถูกทำลายโดยเอฟเฟคการ์ดและส่งลงสุสาน เราสามารถเลือกมอนเตอร์ที่มีชื่อ "Archfiend" จากในสุสาน 1 ใบ ยกเว้น "Archfiend Cavalry" จะเรียกการ์ดนั้นออกมาแบบพิเศษ แต่มันจะไม่สามารถโจมตีได้ในเทรินนี้