Danipon

ระดับ R
ธาตุ EARTH
ประเภท Insect
จำนวนดาว 2
โจมตี 600
ป้องกัน 600
หาได้จาก ร้านแลกการ์ด
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When this card is destroyed by battle and sent to the Graveyard: You can add 1 Insect-Type monster with 1000 DEF or less from your Deck to your hand.

แปลการ์ด

เมื่อการ์ดนี้ถูกทำลายจากการต่อสู้และส่งลงสุสาน เราสามารถนำมอนเตอร์เผ่าแมลงที่มีพลังป้องกัน 1000 หรือน้อยกว่า จากในกองมาไว้ในมือได้ 1 ใบ