Eclipse Wyvern

ระดับ UR
ธาตุ LIGHT
ประเภท Dragon
จำนวนดาว 4
โจมตี 1600
ป้องกัน 1000
หาได้จาก แพค 21 Valiant Souls
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

If this card is sent to the Graveyard: Banish 1 Level 7 or higher LIGHT or DARK Dragon-Type monster from your Deck. If this card is banished from your Graveyard: You can add the monster banished by this card's effect to your hand.

แปลการ์ด

- ถ้าการ์ดนี้ถูกส่งลงสุสาน จะนำมอนเตอร์เผ่ามังกร 7 ดาวหรือสูงกว่าที่เป็นธาตุมืดหรือแสงจากในกองออกจากเกม 1 ใบ
- ถ้าการ์ดนี้ในสุสานเราถูกนำออกจากเกม เราสามารถนำมอนเตอร์ที่ถูกนำออกจากเกมด้วยเอฟเฟคของการ์ดนี้กลับขึ้นมือได้