Geargiaccelerator

ระดับ R
ธาตุ EARTH
ประเภท Machine
จำนวนดาว 4
โจมตี 1400
ป้องกัน 800
หาได้จาก แพค 21 Valiant Souls
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

If you control a "Geargia" monster, you can Special Summon this card (from your hand) in Defense Position. When this card is sent from the field to the Graveyard: You can target 1 "Geargia" monster in your Graveyard, except "Geargiaccelerator"; add that target to your hand.

แปลการ์ด

- ถ้าเราควบคุมมอนเตอร์ที่มีชื่อ "Geargia" เราสามารถเรียกแบบพิเศษการ์ดนี้ (จากในมือ) มาตั้งป้องกันได้
- เมื่อการ์ดนี้ถูกส่งจากสนามลงสุสาน เราสามารถเลือกมอนเตอร์ที่มีชื่อ "Geargia" ในสุสานเรา 1 ใบ จะนำการ์ดนั้นกลับขึ้นมือได้ ยกเว้น "Geargiaccelerator"