Geargiano Mk-III

ระดับ R
ธาตุ EARTH
ประเภท Machine
จำนวนดาว 3
โจมตี 1000
ป้องกัน 1000
หาได้จาก แพค 21 Valiant Souls
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When this card is Special Summoned by the effect of a "Geargia" card: You can Special Summon 1 "Geargia" monster from your hand or Graveyard in Defense Position, except "Geargiano Mk-III", but its effects are negated. You can only use this effect of "Geargiano Mk-III" once per turn. You cannot Special Summon monsters the turn you activate this effect, except "Geargia" monsters.

แปลการ์ด

- เมื่อการ์ดนี้ถูกเรียกแบบพิเศษโดยเอฟเฟคของ "Geargia" เราสามารถเรียกแบบพิเศษมอนเตอร์ที่มีชื่อ "Geargia" จากในมือหรือในสุสานเรามาตั้งป้องกันได่ 1 ใบ ยกเว้น "Geargiano Mk-III" แต่มันจะถูกยกเลิกเอฟเฟค เราสามารถใช้เอฟเฟคนี้ของ "Geargiano Mk-III" ได้เทรินล่ะครั้ง
- เราไม่สามารถเรียกแบบพิเศษมอนเตอร์ในเทรินที่ใช้เอฟเฟคนี้ ยกเว้นมอนเตอร์ที่มีชื่อ "Geargia"