Ice Queen

ระดับ R
ธาตุ WATER
ประเภท Spellcaster
จำนวนดาว 8
โจมตี 2900
ป้องกัน 2100
หาได้จาก แพค 22 Visions of Ice
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

Cannot be Special Summoned from the Graveyard. When this face-up card you control is destroyed and sent to your Graveyard: You can target 1 Spell Card in your Graveyard; add that target to your hand. You must have 3 or more Spellcaster-Type monsters in your Graveyard to activate and to resolve this effect.

แปลการ์ด

- ไม่สามารถเรียกแบบพิเศษจากในสุสาน
- เมื่อการ์ดนี้ที่หงายหน้าที่เราควบคุมถูกทำลายและส่งลงสุสาน เราสามารถเลือกการ์ดเวทมนตร์ 1 ใบในสุสานเรา จะนำการ์ดนั้นกลับขึ้นมือ เราจะต้องมีมอนเตอร์เผ่าจอมเวทย์ในสุสานเรา 3 ใบหรือมากกว่าเพื่อใช้งานเอฟเฟคนี้