Silent Psychic Wizard

ระดับ SR
ธาตุ EARTH
ประเภท Psychic
จำนวนดาว 4
โจมตี 1900
ป้องกัน 0
หาได้จาก แพค 24 Clash of Wings
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When this card is Normal Summoned: You can target 1 Psychic-Type monster in your Graveyard; banish that target. If this card is sent from the field to the Graveyard: Special Summon that monster banished by this effect.

แปลการ์ด

เมื่อการ์ดนี้เรียกออกมาแบบปกติ เราสามารถเลือกมอนเตอร์เผ่าพลังจิตในสุสานเรา 1 ใบ จะนำมันออกจากเกม ถ้าการ์ดนี้ถูกส่งจากสนามลงสุสาน จะเรียกแบบพิเศษมอนเตอร์ที่ถูกนำออกจากเกมด้วยเอฟเฟคนี้