Cyber Archfiend

ระดับ SR
ธาตุ DARK
ประเภท Fiend
จำนวนดาว 4
โจมตี 1000
ป้องกัน 2000
หาได้จาก

ไม่มีข้อมูล

จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

At the beginning of your Draw Phase, if you have no cards in your hand, draw 1 more card in addition to the normal draw. During your End Phase, if you have 1 or more card(s) in your hand, destroy this card.

แปลการ์ด

- ตอนเริ่ม Draw Phase ถ้าเราไม่มีการ์ดในมือ จะได้จั่วการ์ดเพิ่มจากการจั่วปกติอีก 1 ใบ
- ในตอนจบเทริน ถ้าเรามีการ์ดในมือ 1 ใบหรือมากกว่า จะทำลายการ์ดนี้