Herald of Purple Light

ระดับ SR
ธาตุ LIGHT
ประเภท Fairy
จำนวนดาว 2
โจมตี 300
ป้องกัน 500
หาได้จาก

ไม่มีข้อมูล

จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When your opponent activates a Trap Card (Quick Effect): You can send this card and 1 other Fairy monster from your hand to the GY; negate the activation, and if you do, destroy it.

แปลการ์ด

เมื่อฝั่งตรงข้ามใช้งานการ์ดกับดัก เราสามารถส่งการ์ดนี้และมอนเตอร์เผ่า Fairy ใบอื่น 1 ใบ จากในมือเราลงสุสาน จะยกเลิกการใช้งาน และถ้าทำได้ ทำลายมันทิ้ง