Cyber Ouroboros

ระดับ N
ธาตุ DARK
ประเภท Machine
จำนวนดาว 2
โจมตี 100
ป้องกัน 600
หาได้จาก

ไม่มีข้อมูล

จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When this card is removed from play, you can send 1 card from your hand to the Graveyard to draw 1 card.

แปลการ์ด

เมื่อการ์ดนี้ถูกนำออกจากเกม เราสามารถส่งการ์ดในมือเราลงสุสานได้ 1 ใบ