Patrician of Darkness

ระดับ SR
ธาตุ DARK
ประเภท Zombie
จำนวนดาว 5
โจมตี 2000
ป้องกัน 1400
หาได้จาก

ไม่มีข้อมูล

จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

You choose the attack targets for your opponent's attacks.

แปลการ์ด

เราเลือกเป้าหมายการโจมตีให้กับการโจมตีของฝั่งตรงข้าม