Skull Meister

ระดับ SR
ธาตุ DARK
ประเภท Fiend
จำนวนดาว 4
โจมตี 1700
ป้องกัน 400
หาได้จาก

ไม่มีข้อมูล

จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

When a card effect is activated in your opponent's GY (Quick Effect): You can send this card from your hand to the GY; negate that effect.

แปลการ์ด

เมื่อเอฟเฟคการ์ดถูกใช้งานจากในสุสานฝั่งตรงข้าม เราสามารถส่งการ์ดนี้ที่อยู่ในมือลงสุสาน จะยกเลิกเอฟเฟคนั้นได้