Inzektor Centipede

ระดับ UR
ธาตุ DARK
ประเภท Insect
จำนวนดาว 3
โจมตี 1600
ป้องกัน 1200
หาได้จาก แพค 26 Empire of Scarlet
จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

Once per turn: You can equip 1 "Inzektor" monster from your hand or Graveyard to this card. If an Equip Card(s) is sent to your Graveyard while equipped to this card (except during the Damage Step): You can add 1 "Inzektor" card from your Deck to your hand. While this card is equipped to a monster, that monster's Level is increased by 3.

แปลการ์ด

- เทรินล่ะครั้ง เราสามารถนำมอนเตอร์ที่มีชื่อ "Inzektor" จากในมือหรือในสุสานเรามาสวมใส่ที่การ์ดนี้ได้
- ถ้ามีการ์ดสวมใส่ถูกส่งลงสุสานเราขณะที่มันสวมใส่ให้การ์ดนี้ (ยกเว้นตอน Damage Step) เราสามารถนำการ์ดที่มีชื่อ "Inzektor" จากในกองมาไว้ในมือได้ 1 ใบ
- ขณะที่การ์ดนี้ถูกนำไปสวมใส่ให้กับมอนเตอร์ มอนเตอร์นั้นจะได้รับดาวเพิ่มขึ้น 3 ดวง