Dark Master - Zorc

ระดับ none
ธาตุ DARK
ประเภท Fiend
จำนวนดาว 8
โจมตี 2700
ป้องกัน 1500
หาได้จาก

ไม่มีข้อมูล

จัดกลุ่มเอฟเฟค

ไม่มีข้อมูล

คำอธิบายทั้งหมด

You can Ritual Summon this card with "Contract with the Dark Master". Once per turn: You can roll a six-sided die, then destroy all monsters your opponent controls if you roll 1 or 2, destroy 1 monster your opponent controls if you roll 3, 4 or 5, or destroy all monsters you control if you roll 6.

แปลการ์ด

- เราสามารถเรียกมอนเตอร์พิธีกรรมการ์ดนี้ด้วย "Contract with the Dark Master"
- เทรินล่ะครั้ง เราสามารถทอยเต๋าปีศาจ จากนั้นทำลายมอนเตอร์ทั้งหมดที่ฝั่งตรงข้ามควบคุมถ้าเราทอยได้ 1 หรือ 2; จะทำลายมอนเตอร์ที่ฝั่งตรงข้ามควบคุม 1 ใบถ้าทอยได้ 3, 4 หรือ 5; ทำลายมอนเตอร์ทั้งหมดที่เราควบคุมถ้าทอยได้ 6