เอฟเฟคกลุ่ม : เปลี่ยนแปลงสถาะนะต่อสู้

ลำดับ รูป ชื่อ ระดับ
1
Big Shield Gardna UR
2
Bite Shoes N
3
Block Attack R
4
Card Rotator N
5
Earthquake R
6
Enemy Controller SR
7
Curse of Anubis R