เอฟเฟคกลุ่ม : ยกเลิกเอฟเฟคมอนเตอร์

ลำดับ รูป ชื่อ ระดับ
1
Element Doom N
2
Diffusion Wave-Motion SR